64. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน”

ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 28.71 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จาก พ.ศ. 2561 ซึ่งมีปริมาณ 27.93 ล้านตัน สาเหตุที่ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งสินค้าจากบริการสั่งซื้อสินค้าและบริการสั่งอาหารออนไลน์ ทำให้เกิดขยะพลาสติกถึงมือผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.18 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เมื่อพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรายภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขยะมูลฝอยมากที่สุด 21,418 ตันต่อวัน (ร้อยละ 27.23) รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร 13,583 ตันต่อวัน (ร้อยละ 17.27) ภาคใต้ 10,730 ตันต่อวัน (ร้อยละ 13.64) ภาคเหนือ 10,229 ตันต่อวัน (ร้อยละ 13.00) ภาคตะวันออก 9,321 ตันต่อวัน (ร้อยละ 11.85) ภาคกลาง 7,416 ตันต่อวัน (ร้อยละ 9.43) และภาคตะวันตก 5,923 ตันต่อวัน (ร้อยละ 7.53) ตามลำดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

สำหรับการจัดการขยะมูลฝอย ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 9.81 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 34.17 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ลดลงร้อยละ 9.59 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 10.85 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 6.38 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ลดลงร้อยละ 12.84 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 7.32 ล้านตัน ส่วนขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีประมาณ 12.52 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 43.61 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.28 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 9.76 ล้านตัน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามประเภทของการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องและขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องมีแนวโน้มลดลง (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น การนำกลับมาประโยชน์ใหม่ การกำจัดอย่างถูกต้อง และไม่ถูกต้อง พ.ศ. 2553-2562

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล